خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

» یونس/ تا ایات 75 :: ۱۳٩٤/٤/٩
» هفت سین قرانی :: ۱۳٩٤/۱/٦
» یونس /26-45 :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» یونس/ 12- 26 :: ۱۳٩۳/٤/٢٦
» یونس/1-17 :: ۱۳٩۳/٤/۱٧
» توبه /110 تا آخر :: ۱۳٩۳/٤/۱٢
» توبه /97-110 :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» توبه /70-97 :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» توبه /60-70 :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
» توبه /45 تا 60 :: ۱۳٩۳/۳/٩
» توبه / 35- 49 :: ۱۳٩٢/٩/۱٠
» توبه /23-35 :: ۱۳٩٢/۸/٢٩
» توبه /16-23 :: ۱۳٩٢/۸/۱۳
» توبه / آیات 1-16 :: ۱۳٩٢/۸/۳
» سوره توبه :: ۱۳٩٢/٧/٢٩
» انفال / 60 الی اخر :: ۱۳٩٢/٧/٢٤
» انفال /آیه 50 تا 60 :: ۱۳٩٢/٢/٢٠
» سوره انفال / آیه 40 تا 50 :: ۱۳٩٢/٢/۱۱
» سوره انفال / آیه های 30 تا 40 :: ۱۳٩٢/٢/٢
» انفال /آیات 29-15 :: ۱۳٩٢/٢/۱
» سوره انفال /آیه 14-1 :: ۱۳٩٢/۱/۳۱
» سوره انفال :: ۱۳٩۱/۸/٢٦
» اعراف /178 تا آخر :: ۱۳٩۱/٧/۱٤
» اعراف / 187-172 :: ۱۳٩۱/٢/٢٩
» السلام علیک یا فاطمه الزهرا (س) :: ۱۳٩۱/٢/٢۳
» اعراف/165-172 :: ۱۳٩۱/٢/۱٧
» ایام فاطمیه بر دوستداران آن بانو تسلیت باد ! :: ۱۳٩۱/٢/٢
» اعراف/155-165 :: ۱۳٩۱/۱/٢٠
» اعراف/146-155 :: ۱۳٩۱/۱/٢
» اعراف/137-146 :: ۱۳٩٠/۱٢/٥
» اعراف/127-137 :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
» نکاتی از آیات 100 تا 127 اعراف :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٢
» جلسات عصری با قرآن ما هم 5ساله شد !!! :: ۱۳٩٠/۱۱/۱۸
» اعراف/93-100 :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» اعراف/ آیه 73-93 :: ۱۳٩٠/۱۱/٤
» اعراف / 54-73 :: ۱۳٩٠/۱٠/٢۳
» اعراف/41-53 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱۸
» اعراف/آیات 37-41 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٥
» اعراف /26-37 :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» السلام علیک یا حسین بن علی (ع) :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» عید غدیر و ولایت حضرت علی (ع ) مبااااارک :: ۱۳٩٠/۸/٢٤
» اعراف/1-26 (2) :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» اعراف / 1-26(1) :: ۱۳٩٠/۸/٢۱
» موضوعات سوره مائده :: ۱۳٩٠/۸/٢٠
» مائده /104 الی آخر :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» مائده /94-104 :: ۱۳٩٠/۸/۱۳
» مائده /87-94 :: ۱۳٩٠/٧/٦
» مائده /67-87 :: ۱۳٩٠/٤/٢٢
» مائده /55-67 :: ۱۳٩٠/۳/۱٦
» مائده /48-55 :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» مائده / 36-48 :: ۱۳٩٠/۳/٧
» مائذه /27-36 :: ۱۳٩٠/٢/٢۸
» مائده /17-27 :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» مائده /5-17 :: ۱۳٩٠/٢/٩
» مائده /1-5 :: ۱۳٩٠/٢/٤
» نساء/151تا آخر :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» نساء/140-150 :: ۱۳٩٠/۱/٢٠
» نساء/127-140 :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
» نساء / 115 -127 :: ۱۳٩٠/۱/٦
» نساء /100- 115 :: ۱۳٩٠/۱/٢
» نساء/92-100 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱۳
» نساء/90-81 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٠
» نساء /81-71 :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» نساء / 70-60 :: ۱۳۸٩/۱٢/۳
» میلاد مبارک :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
» نساء /60-53 :: ۱۳۸٩/۱۱/۳٠
» نساء / 44-53 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۸
» نساء/34 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢۳
» نساء /35-44 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٠
» نساء / 30 -34 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٤
» نساء/20-30 :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
» نساء /15-20 :: ۱۳۸٩/۱۱/٦
» نساء/15-7 :: ۱۳۸٩/۱۱/٢
» سوره نساء / 7-1 :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» انعام /150 تا آخر :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٤
» انعام/150-128 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٧
» انعام/128-114 :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
» سلام :: ۱۳۸٩/٦/٢
» انعام/93-113 :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
» انعام/93-84 :: ۱۳۸٩/٤/۱۳
» فضل :: ۱۳۸٩/٤/٦
» انعام/70-84 :: ۱۳۸٩/٤/۱
» انعام/ 50 تا 70 :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
» انعام / 50- 39 :: ۱۳۸٩/٢/٢
» انعام 2/22-38 :: ۱۳۸۸/۱٢/۱٢
» انعام /15-22 :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
» انعام /آیات 15-1 :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٧
» سوره انعام :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۸
» تولد 2 سالگی عصری با قرآن مبارکککککککککککککککککک :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۱
» دستورات پایانی سوره بقره :: ۱۳۸۸/٧/۱۱
» آﯾﺔ الکرسی :: ۱۳۸۸/٦/۳۱
» آیات آخر سوره بقره :: ۱۳۸۸/٦/٢۱
» نکاتی از آیه 153/بقره :: ۱۳۸۸/٥/٢٢
» سیره اجتماعی پیامبر (ص) :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» نکاتی از آیه 165 تا 177 /بقره :: ۱۳۸۸/٤/٥
» آیه 165 تا 177 /بقره :: ۱۳۸۸/٤/٥
» نکاتی از قران در باره شهید و... :: ۱۳۸۸/٢/٢۳
» آیه 135 تا 153 /بقره :: ۱۳۸۸/٢/٦
» ازآیه 124 تا 135/بقره :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» آیه 101 تا 123/ بقره :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٧
» آیه 74تا 101/بقره :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٢
» سیره فردی پیامبر (ص) :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» آیات ۵١ تا ٧۴ /بقره :: ۱۳۸٧/۱٢/٢
» بقر ه / آیات 40 تا 50 :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٧
» نکاتی از آیات 1تا 20 سوره بقره :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
» دستور های کاربردی از ماه محرم :: ۱۳۸٧/۱٠/۳٠
» بقره / آیات ٣٠الی ٣٩ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» بقره / آیات ٢٠الی ٢٩ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
» دستورالعمل های سوره بقره :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» چرا خیرالبریه ؟؟؟؟؟؟ :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» پاسخ یک نیاز! :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» سوره الفاتحه :: ۱۳۸٧/٩/٢٩