خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

آیات ۵١ تا ٧۴ /بقره
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱۱:۱٧ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٢/٢
 

۵۴.تقویت اراده و استقامت در راه خدا

۵۵.پرهیز از بهانه جویی

۵۶ .پرهیز از تنوع طلبی افراطی ، زیاده خواهی

۵٧.  پرهیز از قدر ناشناسی

۵٨. اعتقاد عمیق به هدف نه به وسائل

۵٩. پای بندی و احترام به قوانین محیط (شهروندی)

۶٠.قانع بودن به حد و حدود خود

۶١. پرهیز از عصیان و تجاوز

۶٢. عدم انکار حق و حق کشی

۶٣. سعه وجودی خود را تقویت کنیم .

۶۴. پرهیز از کلک (کلاه شرعی ) دروغگو

۶۵. توحید را اصل قرار دهیم

۶۶. با دوست داشتن دیگران به آرامش خود کمک کنیم .

۶٧. دستورات دینی را با سوالات بی جا سخت نکنیم .

۶٨. با صدای بلند صحبت نکنیم .

۶٩. توجه به نصایح دیگران تا دچار حسرت نشویم .

٧٠. معقول کردن خواسته های خود

٧١. صبر و تحمل در مقابل مسئولیت های تربیتی