خیر البریه

دستور العمل های کاربردی از قرآن با توجه به خود آیات و ترجمه وتفاسیر(المیزان ،خلاصه تفاسير(پورصیف)،نمونه و...)

بقره / آیات ٢٠الی ٢٩
نویسنده : ملیحه خلقی - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٧/۱٠/۱٤
 

١۵.افزایش ظرفیت روحی

١۶.اطاعت بدون چون و چرا از خداوند در همه امور ، بنده  مخلص

بودن .

١٧.هر کاری به نحو احسن انجام دهیم .

١٨.انجام کارها بی منت و بی ریا

١٩.ایرادگیر و بهانه جو نباشیم .

٢٠.کیفیت عمل مهمتر از کثرت عمل است .

٢١.در اعمال خود تعادل را رعایت کنیم . نه افراط و نه تفریط . توجه به همه ابعاد وجودی و رشد همه قوا ی خویش . یک بعدی بودن هنر نیست .

٢٢.تفکر در آثار خداوند (طبیعت ، موجودات ، مرگ ، حیات ، خلقت و...)

٢٣ .صله رحم را به جا آوردن . منظور فقط رفت و آمد نیست، بلکه تلفن زدن ، ارسال هدیه و... را نیز در بر می گیرید. هدف با خبر بودن از حال یکدیگر است .

٢۴.قدر دان نعمتهای الهی بودن

٢۵. عدم قضاوت بر ظاهر افراد

٢۶.انتخاب همسر ی پاک

٢٧. در گفتار خود با استدلال و منطق سخن بگوییم .