آیه 135 تا 153 /بقره

112 .تابع دستورات خدا باشیم .

113.ناسازگار و بهانه جو نباشیم

114برای همه کارهایمان هدف مشخص را معین کنیم

115.  همه امکانات را برآن هدف بسیج کنیم

116 . از خودخواهی بپرهیزیم و مصلحات جمع را در نظر بگیریم

117.در کار خدا بگو مگو نکیم ، خدا از اعمال ما غافل نیست

118.همواره شاهدانی ناظر به اعمال ما هستند.

119.تبعیض بین بندگان خدا قائل نشویم

120 .اگر کعبه را قبله قرار دادیم،  دلهایمان را به صاحب خانه معطوف کنیم .

121.رابطه مون را با شاهدین مستحکم کنیم تا از اشتباهمان در گذرند .

122 . به پیشینیان فخر فروشی نکنیم .

123 . با بیچارگان  مهربان باشیم .

 124.  رنگ خدایی بگیریم . نون زندگیمان را در خورش خدا بزنیم .

 

/ 4 نظر / 9 بازدید
هایده

رنگ خدایی بگیریم . نون زندگیمان را در خورش خدا بزنیم [قلب]

[گل]

[گل]

زهراشجاعی

[گل]