اعراف/146-155

یا مقلب القلوب و الابصار  ، یا مدبر الیل و النهار ، یا محول الحول و الاحوال،

حول حالنا الی احسن الحالهوراسال نو مبارک هورا

 1. در مقابل انحرافات عکس العمل مناسب نشان بدهیم .
 2. نتیجه خدا ترسی هدایت و رحمت است.
 3. در ابلاغ پیام الهی شرایط را در نظر بگیریم .
 4. هر از گاهی باور هایمان را بازسازی کنیم .
 5. قبل از انجام هر عملی به عاقبت آن بیندیشیم .
 6. سعی کنیم زیبابین باشیم تا از زشتیها کمتر رنج بریم .
 7. تفکر کنیم تا از غفلت به دور باشیم .
 8. هر جامعه ای نیازمند رهبری مدیر و مدبر است .
 9. اگر اشتباهی کردیم ، عذر خواهی کنیم .
 10. در حالت غضب، آموزش و تربیت موثر نیست .
 11. از اسلام ناب و راستین پیروی کنیم .
 12. از تکبر بپرهیزیم که عامل غفلت و عدم پیروی از حق است.
 13. خدایا به ما رحم کن و ما را به خود وامگذار تا گمراه نشویم .
 14. در تربیت فرزندان از کلمات مناسب استفاده کنیم و به کیفیت اعمال آنها توجه کنیم .
 15. از کبر و غرور و ریا دوری کنیم.
 16. اگر تقوی الهی پیشه کنیم درهای رحمت الهی باز می شود.
 17. در هنگام توبیخ دوستان ، مراقب شماتت دشمنان یا نااهلان باشیم .
 18. همیشه زیبایی ها را ببینیم.
 19. اگر گناهی یا خطایی انجام دادیم ، طلب مغفرت کنیم.
 20. مراقب باشیم بدل را جای اصل نگیریم .
 21. نشانه های تکبر را بشناسیم و آن را در وجودمان ریشه کن کنیم تا از کفر و گمراهی در امان باشیم .
 22. روش های ارتباطی موثر را یاد بگیریم .
 23. در انتخاب کلمات دقت کنیم ،موثر و با لحن مناسب سخن گوییم .
 24. به کیفیت اعمال مان توجه کنیم نه صرفا به کمیت آن .
 25. الهی توفیقی عطا فرما تا با توبه و انابه ، سیئات ما به حسنات تبدیل گردد.
/ 0 نظر / 9 بازدید