انفال /آیات 29-15

 1. برای نیل به حیات طیبه تلاش های خود را هدف دار انتخاب کنیم .
 2. از علاقه افراطی به مال فرزند بپرهیزیم که موجب خیانت است .
 3. خدایا معرفتی عطا کن تا از تاریکی حیات مادی رها شویم .
 4. اگر اراده مسلط بر هرم امیال انسانی قرار گیرد ، حیات انسان را طیبه می گرداند .
 5. هنر خوب شنیدن را بیاموزیمخنثی 
 6. برای کسب حیات معنوی لازم است که تمام امیال خود را قربانی راه عقل و مدیریت کنیم .
 7. به آنجه می شنویم اکتفا نکنیم و دنبال اطمینان و اعتماد باشیم 
 8. هرگز از لطف الهی ناامید نشویم .
 9. اراده قوی نتیجه اعتقاد درست و راسخ داشتن است .
 10. در تصمیم گیری ها کیفیت و کمیت را بالا ببریم ، زود تصمیم نگیریم که موجب پشیمانی است .افسوس
 11. هر چه بیشتر تقوی پیشه کنیم ، بهتر می توانیم حق را از باطل تشخیص دهیمیول .
 12. حضور خدا را بین خود و قلب مان ادراک کنیم .
 13. اراده خود را تقویت کنیم که ارزش هر انسان به قدر اراده اوست .
 14. به امانت های الهی نزد خود خیانت نکنیم .
 15. جمال یار ندارد حجاب و پرده ولی       غبار ره بنشان تا نظر توانی کرد 
 16. همت بلند دار که مردان روزگار       از همت بلند به جایی رسیده اند 
 17. با معرفت به دعوت اهل بیت پاسخ دهیم .
/ 0 نظر / 6 بازدید