انعام /150 تا آخر

1.     به تفاوت های افراد توجه کنیم تا قضاوت های صحیخ داشته باشیم.

2.     درجات دنیوی  اعتباری موقت است آن را جدی نگیریم تا دچار غرور و نخوت  نشویم

3.     دنیا محل گذر موقت است هشدار که در سرای باقی پاسخگو باشیم .

4.     در تعیین پاداش افراد و شرایط را در نظر بگیریم.

5.     در هر کاری کم نگذاریم.

6.     زبان انسان بی انصاف است در تعریف و تمجید افراد کم  می گذارد و بدی ها را اغراق می کند . امام علی (ع)

7.     بیش از شایستگی گفتن تملق است و کمتر از آن حسد

8.     اگر جزء اغنیاء هستیم  به نسبت ثروت بخشش کنیم . اگر خود فقیر هستیم دعا کنیم

9.     به پدر و مادر خود تا جایی که می توانیم نیکی کنیم .

10.مراقب سخن خود باشیم ، اول کمی فکر و بعد سخن.

11.قدر پدر و مادر خود را بدانیم.

12.از طفره رفتن در ای مان پرهیز کنیم تا دچار شقاوت نشویم.

13.کم گوی گزیده گوی چون در              تا ز اندک تو جهان شود پر

14.بار عمل خود را به دوش دیگران نیندازیم.

15.در سخن گفتن عدالت ورزیم.

16.راه رستگاری احسان به پدر و مادر است ، دریابیم.

17.واجبات را انجام دهیم و محرمات را ترک کنیم که صراط مستقیم همین است.

18.قدر  خود را بدانیم که جانشین خدا روی زمین هستیم.

19.احسان به پدر و مادر نباید موجب عدم اطاعت امر خدا شود .

20.بهشت را بها بدهند نه به بهانه

21.قبول تفاوتها و درجات معنوی ما را از انجام کارهای خیر باز ندارد.

22.در کسب روزی فقط به خدا توکل داشته باشیم.

23.از تفرقه افکندن بپرهیزیم.

24.برای حوائج ، توسل به پدر و مادر مرحوم کارساز است

25.تا مریم وجود هر کس با روح القدس همنشین نگردد ، حاصل بار معنا نخواهد شد.

26.به عهد الهی وفا کنیم و از شیطان تبعیت نکنیم

27.صراط مستقیم را بشناسیم و به آن پایدار باشیم.

28.برای خانگی شدن اسلام ، دعوت به خیر کنیم ، خیر میانه روی است و دعوت به خویشتن یا عمل صحیح و هر جا نشانی از وارستگی ، صداقت و سادگی باشد خیر است

29.طوری عمل کنیم که شایستگی خلیفه الهی را داشته باشیم ، صفات خدا را در خود پیاده کنیم.

30.با تبعیت از دستورات الهی و تقوا ، مشمول تبرک و رحمت الهی شویم

31.تلاش کنیم که اعمال خیر ما بیش از خطا های ما باشد.

32.خدا یا چشم بصثیرت ، توفیق عمل به کارها ی خیر نصیب ما بفرما.

33.اخلاص در عمل را افزایش دهیم تا تاثیر آن بیشتر شود.

34.از سیستم مجازات و پاداش الهی تبعیت کنیم که خوبیها را چند برابر و بدی ها را با اغماض جزا می دهد.

/ 2 نظر / 8 بازدید
سعید نوری نشاط

سلام خانم خلقی. از پیامی که در وب لاگ من گذاشتید سپاسگزارم. حتما با شما تماس خواهم گرفت و سلام شما را به خانم شیخ محمد خواهم رساند. موفق و پیروز باشید. سعید

مهدی بوترابی Mehdi Boutorabi

D: