توبه /70-97

 1.  خلف وعده زمینه نفاق را فراهم می کند، خوش قلب باشیم.
 2.  در امر به معروف و نهی از منکر به عقل رجوع کنیم .
 3.  مال و فرزند باعث تفاخرمان نشود، آنها نعمت های  الهی است که باید شکر آن را بجا آورد.
 4.  انجام کار خیر موجب رشد وتعالی انسان می شود.
 5.  به اندازه توانیهای افراد انتظار مسئولیت داشته باشیم.
 6.  پرهیز از ویژگیهای نفاق موجب رشد و تکامل ما می شود  و خدا به اندازه ی وسعمان از ما تکلیف می خواهد.
 7.  با غرور با یکدیگر حرف نزنیم.
 8.  برای دست یابی به رضوان الهی هم در رابطه با خدا و هم در رابطه با خلق خدا تلاش کنیم.
 9.  نقض میثاق و عهود از احمقی است/ حفظ ایمان و وفا کار تقی است.
 10.  با ملاک های ظاهری افراد را نسنجیم.
 11.  به نماز و زکات که هر دو از واجب است اهمیت دهیم.
 12.  بهانه تراشی برای عدم انجام کار خیر به اندازه انجام ندادنش زشت است.
 13.  قدر زمان حال و آنچه که داریم بدانیم که زیاده خواهی بد است.
 14.  در خوشیها یارو و یاور یکدیگر باشیم و در ناراحتی ها کمک کار باشیم.
 15.  نفاق و مسخره کردن مومنین باعث عذاب اوخروی است.
 16.  در انجام هر کاری رضایت خدا را در نظر داشته باشیم نه رضایت خلق را
 17.  یقین به علم خدا نسبت به آشکار و نهان منجر افزایش تقوا می شود.
 18.  اگر فردی ما را از لطف و کرم خود محروم کرد به فکر انتقام نباشیم.
 19.  تا زمانی که نشانه های نفاق را از دل خود دور نکردیم در انتظار شفاعت اهل بیت نباشیم.
 20.  با اعمال منافق گونه به استقبال عذاب الهی نرویم.
/ 0 نظر / 26 بازدید