نساء / 44-53

1.     به عفو خدا امید داشته باشیم  که وسیله باز داشتن از گناهان است.

2.     کسیکه مورد لعنت الهی واقع گردد راه نجات نخواهد یافت.

3.     تلاش کنیم تا از شرک خفی دور باشیم .

4.     بعد از هر گناه عمل صالحی انجام دهیم تا مورد عفو قرار گیریم.خجالت

5.     راه هدایت و آیات الهی را کتمان نکنیم .

6.     از خود ستایی و خود بزرگ بینی بپرهیزیم

7.     نا امید نشویم . دشمنان خدا در نهایت شکست می خورند.

8.     تواناییهای خود را باور کنیم  ولی بدان مغرور نشویم و آن را از جانب خدا بدانیم.

9.     در چارچوب اعتقادات عمل کنیم تا دچار شرک نشویم.

10.حقایق را تحریف نکنیم  تا از مصادیق گمراهی دور باشیم .

11.به خدا امیدوار باشیم که فقط شرک آمرزیده نمی شود.

12.از ابزار و روش درست استفاده کنیم تا بهانه به دست دشمنان ندهیم.

13.ربوبیت الهی را باور کنیم تا راه شرک را ببندیم .

14.اثم (گناه) خیر و برکت را از زندگی دور می کند.

15.همه استعداد های خدا دادی را شکوفا کنیم.

16.ابتدا  هدف را بشناسیم  و بعد در چار چوب اعتقدات هدف را با راه و روش درست دنبال کنیم.

17.مسئولیت کلی به عهده همه ماست .

18.مصادیق طاغوت را در زندگی روزمره بشناسیم و از پرستش آنها بپرهیزیم.

19.ادب حضور در محضر اهل بیت را رعایت کنیم .

20.سخنان بزرگان و تاریخ را به نفع خود تحریف و مصادره نکنیم .دروغگو

/ 0 نظر / 8 بازدید