مائده /87-94

 1. از سوگند های لغو بپرهیزیم .
 2. در اجرای دستورات الهی برای خود تبصره قائل نشویم.
 3. در صورت شکستن سوگند های مان کفاره بدهیم که عامل باز دارنده است.
 4. در خوردنی ها هم تقوی را رعایت کنیم .
 5. به جا و درست استخاره کنیم ،مسئولیت انجام کار های مان را بپذیریم .
 6. از هر چه ما را از یاد خدا و نماز دور می دارد بپرهیزیم که راهی جهت مقابله با شیطان است.
 7. هنگام نهی دیگران مستدل صحبت کنیم.
 8. در سوگند های مان سلب مسئولیت نکنیم.
 9. دستورات الهی منطبق بر فطرت ماست با طیب خاطر بپذیریم.
 10. مطالعه مجدد تاریخ اسلام ضروری است.
 11. از هر چه باعث عداوت و دشمنی بین مسلمانان می شود بپرهیزیم .
 12. به آنچه سوگند خوردیم عمل کنیم .
 13. آنقدر مستدل و منطقی صحبت کنیم که نیازی به قسم نباشد.
 14. از افراط و تفریط در حدود الهی بپرهیزیم.
 15. در تعلیم آموزه های دینی شناخت قلبی و فکری را بیاموزیم .
 16. اگر ایمان واقعی داریم به همه نواهی و اوامر گوش فرا دهیم .
 17. از اعتدال و اسلام پیروی کنیم تا از اهداف دین الهی دور نشویم .
 18. شراب با ایمان سازگار نیست باید که از آن بپرهیزند.
 19. در های حلال را نبدیم تا درهای حرام باز شود.

 

/ 1 نظر / 7 بازدید
عارفه

wellcom Back [گل]