یونس/ تا ایات 75

 1. عالم را محضر خدا بدانیم
 2. در مقابل تبلیغات منفی احساس ضعف نکنیم .
 3. قلب های مان را به یاد خدا آرام کنیم تا در سایه این آرامش زیبا زندگی کنیم .
 4. اصرار به کفر هلاکت می آورد ، به کفر مصر نباشیم .
 5. در تقوی الهی استمرار داشته باشیم .
 6. تجلی کامل حضرت حق باشیم چرا که انسان کامل را خداوند مظهر خود قرار داده
 7. از نعمت این جهان ثنای او و از دولت آن جهان لقای او را بس است .
 8. عزت از آن خداست ،سخنان سخیف دیگران ما را محزون نکند .
 9. تقوی الهی را دائم و مستمر حفظ کنیم تا منجر به سقوط ما نشود .
 10. اگر اولیای خدا را دوست داریم سعی کنیم اعتقادات و اعمالمان را به آن نزدیک کنیم .
 11. در خوشی و ناخوشی تسلیم امر خدا باشیم .
 12. برای قرار گرفتن در زمره اولیای الهی ،نفص خود را کامل کنیم .
 13. مانند پیامبران انتظار اجر و مزد از دیگران نداشته باشیم .
 14. اگر بدانیم هستی برای برای کسب وجود است ،نه رسیدن به آرزوهای ذهنی ،در آن صورت  سختی ها به منزله تمرین سعه وجودی ما خواهد شد .
 15. باشناخت هستی و خود با عشق و محبت بیشتری خدا را بندگی کنیم .
 16. شب را غنیمت بشماریم و آرامش روحی خود را در عبادت در شب جستجو کنیم که و جعلنا الیل سکنا .
 17. از ظن و گمان پیروی نکنیم و از روی حدس و تخمین حرف نزنیم
 18. خشیت الهی را در دل داشته باشیم که چنین کس از هیچ چیز دیگر هراسان و غمگین نیست .
/ 0 نظر / 41 بازدید