نکاتی از آیه 165 تا 177 /بقره

مراحل امر شیطان به سوء:

1.     راه اندیشه صحیح را می بندد.

2.     گناهان را ناچیز جلوه می دهد .

3.     انسان را به عبادت مغرور می کند .

4.     کار بد را زینت می دهد .

5.     توجیه دینی

ویژگی های علمای ملعون :

1.     کتمام کتاب خدا (بینات)

2.     کتمان هدایت  (انحراف)

3.     به بهای ناچیز دین را بفروشند .

4.     مورد خطاب خدا قرار نمی گیرند.

5.     آتش درونی دارند .

6.     عذاب الیم  دچار خواهند شد

7.     فروش هدایت با گمراهی

8.     فروش مغفرت با عذاب

 

/ 1 نظر / 8 بازدید