سوره نساء / 7-1

 1.     بد و خوب را با هم مخلوط نکنیم (هدیه ، سخن...)

2.     اموال نامرغوب خود را با مر غوب یتیم معاوضه نکیم .

3.     صله ارحام را فراموش نکنیم

4.     با احکام الهی گزینشی برخورد نکنیم(تعدد زوجات)

5.     با لحن ملایم و سخنان  لطیف با یتیمان صحبت کنیم.

6.     از سپردن مسئولیت به افراد سفیه (سبک عقل) خودداری کنیم.

7.     از سرمایه های اجتماعی محافظت کنیم.

8.     ضرورت های اجتماعی احکام اسلام را در نظر بگیریم.

9.     جنسیت باعث سلب مسئولیت نمی گردد.

10.در رفتار خانوادگی خود مراقب باشیم.

11.بین انسانها تبعیض قائل نشویم.

12.با همه مردم به عدالت رفتار کنیم.

13.اجرای عدالت سخت است اگر نمی توانیم مجری درستی باشیم مسئولیت نپذیریم.

14.برای مدیریت سعه صدر لازم است.

15.در روابط انسانی از ابزار رایج و معمول استفاده کنیم

16.از جیب نخوریم یعنی اصل سرمایه مان را استفاده نکنیم. سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی مهم است هم برای خود و هم برای جهان.

/ 1 نظر / 8 بازدید
شهاب

خدایتان جزای خیر دهاد. شرمنده اگه کم سر میزنم.[گل]