اعراف/1-26 (2)

21. از رحمت الهی ناامید نشویم که راه توبه باز است.
22. مراقب اعمال مان باشیم که با اراده و اختیار است که اهل بهشت و جهنم می شویم.
23. تکبر باعث محرومیت از حق می شود(شیطان)
24. امر دین را با قیاس نسنجیم چرا که خداوند در قیامت ما را با ابلیس قرین خواهد کرد.(امام صادق (ع))
25. با عنایت به لطف و وسعت الهی بی انصافی است که در شناخت هر چه بیشتر خداوند تلاش نکنیم.
26. آدم و حوا هر دو در معرض وسوسه شیطان قرار گرفتند و هر دو از بهشت رانده شدند ، پس زن و مرد هر دو مسئولند.
27. خداوند بعد از خلقت زن فرمود : فتبارک الله احسن الخالقین. قدر خود را بدانیم.
28. از مقایسه افراد با خود و دیگران بپرهیزیم.
29. خدایا ما را از شیطان دور کن و از وسوسه های روبرو (آینده) ، پشت سر(گذشته)، راست(نقاط قوت) ،چپ(نقاط ضعف ) او ما را در امان دار.
30. آنگه که خدا گفت ای بنده من از عرش بگذرد خنده من
31. مراتب روحی انسان نازله است و فاصله ، در مرتبه فاصله به خدا وصل ایم و در مرتبه نازله به شیطان.
32. از مواهب و نعمات دیگران لذت بریم تا دچار حسادت نشویم.
33. حسرت آنچه از دست دادیم نخوریم و به آنچه به دست آوردیم غره نشویم.
34. چگونه از لطف و رحمت الهی ناامید نشویم که خداوند در خواست های ابلیس را اجابت کرد!!!
35. موفقیت در امتحان الهی رکن انکار ناپذیر در اثبات بندگی و خلوص بنی آدم است .
36. به محض اینکه خطایی مرتکب شدیم ، توبه کنیم.اوه
37. شکست ها را پل پیروزی قرار دهیم.
38. قدر فرصت های مان را در زمین بدانیم.
39. سال خمسی را فراموش نکنیم.
40. دل های خود را ظرف محبت دیگران کنیم نه قضاوت آنان ، که فرصت برای هر دو کار نیست.قلب

/ 2 نظر / 7 بازدید
زهراشجاعی

موفق باشی[گل]