مائده /17-27

   قدر نعمت های خاص که خدا بر ما ارزانی داشته بدانیم.قلب

2.     نعمت های خدا را فراموش نکنیم.

3.     قدر سرزمین های مقدس را بدانیم.

4.     چون و چرا در دستورات الهی نداشته باشیم.ساکت

5.     شرط پیروزی ایمان و توکل است.

6.     ادب حضور در محضر بزرگان را رعایت کنیمگاوچران

7.     با پای ببندی به ولایت الهی (توکل ، خوف) از منعمین باشیم.

8.     شکر نعمت نعمت افزون کند ، کفر نعمت از کفت بیرون کند.

9.     به جای به عیب جویی از دیگران ،در بر خورد با آنها  نقص خود را جبران کنیم.

10.  تکرار گناه منجر به فسق می شود از گناه بپرهیزیم.نگران

11.  برای رسیدن به نعمت های بالاتر باید تلاش کرد  و  الا  خاسر خواهیم شد.

1213 برای خود هیچ مالکیتی قائل نباشیم.

14.از ولایت الهی تبعیت کنیم  تا دچار محرومیت حق نباشیم.

15.برای رسیدن به هر نعمتی از سختی نهراسیم.

16.به مسلمانی و شیعه بودن غره نشویم.عینک

17.در برخورد با دیگران از روش های منطقی استفاده کنیم.متفکر

/ 0 نظر / 14 بازدید