نساء/15-7

1.     تکلیف اموال را قبل از مرگ مشخص کنیم.

2.     بیشتر در جهت مثبت تلاش کنیم.

3.     مهریه را عند المطالبه قرار دهیم نه عند الاستطاعهعینک

4.     هر عملی که انجام می دهیم به بطن آن توجه کنیم.

5.     سنت غلط  از خود به جای نگذاریم.

6.     در استفاده از اموال یتیم دقت کنیم

7.     به فلسفه احکام دقت کنیم.

8.     به حق خودمان قانع باشیم.

9.     در بحث ارث ، صبر و پایداری را پیشه کنیم.

10.    به یتیمان مسئولیت دهیم تا رشد پیدا کنند.

11.   با یتیمان خوش رفتاری کنیم.

12.   با مردم خوب رفتار کنیم تا نتیجه آن به نسل ما هم برسد.

13.   مراقب اعمالمان باشیم تا ذریه مان در امان باشند.

14.   توصیه های الهی را جدی بگیریم زیرا که خداوند منافع ما را بهتر می داند.

15.  مراقب اعمال و گفتارمان باشیم که مستجاب می شود.

16.  آتش خوردن مال یتیم مال خودمان را نیز می سوزاند.

17.  اعتدال و میانه روی را در مورد همه امور به کار بریم.

18.  در اموال یتیم رعایت قسط کنیم.

/ 0 نظر / 6 بازدید