نساء /35-44

     1.     از آنجا که حضرت رسول (ص) گواه و ناظر است ، سعی کنیم  کاری نکنیم که شرمنده او شویم .

2.     کبر نورزیم ، فخر نفروشیم  و از مواهب خدادادی انفاق کنیم .

3.     تا فرصت هست سعی کنیم علی گونه و فاطمه وار باشیم  و از حسرت آخرت در امان باشیم .

4.     رزقمان از خداست در انفاقش بخل نورزیم.

5.     با آبرومندی زندگی کنیم  و سر خانوادگی را افشاء نکنیم.

6.     به آیات الهی یقین داشته باشیم تا اعمالمان درست شود.

7.     احسان خود را به والدین و 8 گروه دیگر روا داریم همچو خداوند.

8.     کتاب خدا چون قوانینش قطعی است آن را در زندگی پیاده کنیم تا موفق شویم

9.     چون ملاک اعمالمان انسان کامل است در زندگی دنیوی آن را حفظ کنیم

10.حسادت نورزیم .

11.با شیاطین هم نشین نشویم .

12.نمازمان را با دقت بخوانیم تا بفهمیم چه می گوییم .

13.برای رسیدن به قله کمال انسانی باید از دامنه ها عبور کنیم،پس تلاش و صبر و مداومت داشته باشیم.

14.رعایت کلیه احکام الهی ضامن پیشرفت است.

15.شکر نعمت الهی اظهار آن است.

16.ارزش انسان به قدر همت اوست و دعای انسان حاکی از همت او ، پس :

 همت بلند دار که مردان روزگار    از همت بلند به جایی رسیده اند.

17.آنچه برای خود نمی پسندیم برای دیگران نخواهیم و به عکس(در آن واحد و در یک زمان )

18.نماز را با حضور قلب بخوانیم .

19.کار خوب (احسان) را کامل انجام دهیم بدون منت و انتظار پاداش

20.احسان به پدر و مادر را قدر بدانیم تا دچار حسرت نشویم .

21.کار نیک را قبل از تقاضا انجام دهیم تا مورد قبول واقع شود .

22.اختلافات خانوادگی را کوچک بشماریم تا قابل حل باشد.

٢٣.توفیق جز در سایه تلاش حاصل نمیشود.

/ 0 نظر / 14 بازدید