انعام/150-128

1.     در توبه و بازگشت به خدا شتاب کنیم که خدا دارای رحمت واسعه است .

2.     در رفع نقایص و ضعف های خود بکوشیم تا دچار ظلم نشویم .

3.     گناهان خود را با مشیت های الهی توجیه نکنیم.

4.     مصائب زندگی یا نتیجه ظلم ماست یا خیری در آن نهفته است.

5.     با زدودن جهل از خود و دیگران ، از ایجاد ظلم جلوگیری کنیم.

6.     از نادانی بپرهیزیم تا دچار  ظلم نشویم .

7.     از نعمات الهیکه خداوند به ما عطا کرده دیگران را بهره مند سازیم .

8.     برای شناخت بیشتر قرآن و عمل به آن با زمان حال تطبیق دهیم تا بهره بیشتری بریم.

9.     موقع برداشت محصول حق دیگران را بدهیم.

10.از شیطان تاثیر نگیریم تا جز ظالمین باشیم.

11.قرآن کتاب احکام و عمل است از آن پیروی کنیم .

12.از آنجا که علت فروپاشی تمدن ها ظلم سردمداران و غفلت مردم است ،پس با آگاهی دادن به خود و مردم جلوی ظلم و فروپاشی تمدن را بگیریم .

13.اگر راه عبودیت و بندگی را طی کنیم ، بسیاری از مشکلات دنیا و آخرتمان حل می شود.

14.مراقب باشیم اوقاتی از شبانه روز را به غیر خدا اختصاص دهیم.

15.اسراف نکنیم تا از دایره محبت خدا خارج نشویم .

16.ما گران تر از آن هستید که قیمتمان دنیا باشد ،پس نمی ارزد که روح خود را به دنیا بفروشیم

17.تمام نیاز های خود را از خدا بخواهیم تا از ظالمین نباشیم

18.غافل نباشیم تا دچار نابودی نشویم.

19.خدایا ما را نیازمند شرار بندگانت مکن تا امکان ظلم کردن از گرفته شود.

20.به خدا دروغ نبندیم تا موجب گمراهی مردم نشویم .

/ 0 نظر / 11 بازدید