بقر ه / آیات 40 تا 50

42. پرهیز از لجاجت  و عناد

43. با توجه به قوانین الهی خوف و رجا ء را به یک اندازه در خود تقویت کنیم .

44.  حرفهایمان را  با عمل یکی سازیم .

45. حق را از  باطل بر حسب منافع شخصی خود کتمان نکنیم .

46. خشوع را در قلب و رفتارمان تقویت سازیم .

47.  نعمت های خدا را یاد کنیم .

48.در زندگی خود را ارزان نفروشیم .

49. در همه امور هدفمان جلب رضایت خدا باشد.قلب

50.  یاد قیامت باشیم .نگران

51. پیوند دسته جمعی با خدا داشته باشیم .

52. از لغزش شیعیان در گذریم .

53 مطمئن باشیم خدا را ملاقات می کنیم .بغل

54. به عهد خویش با خداوند پایبند باشیم. عهد ما با خدا:

   پرستش خدا ، نفی شرک، نیکی به والدین ، نیکی به خویشاوندان، نیکی به ایتام و بیچارگان ، خوشرفتاری با مردم ، اقامه نماز، ادای زکات ، عدم قتل و خونریزی

   

/ 1 نظر / 9 بازدید
زهراشجاعی

[گل]