انعام/93-84

1.     در بیان حقیقت کتمان نکنیم

2.     از نماز محافظت کنیم تا ایمان مان به آخرت و قرآن محکم شود.

3.     ایمان تنها کافی نیست عمل صالح که یکی از مهمترین آنها نماز است ، شرط هدایت است. مراقب اعمال مان باشیم.

4.     شرک نورزیم تا اعمال مان حبط نگردد.

5.     برای ماندن در طریق الهی از شرک بپرهیزیم.

6.     به هدایت انبیاء اقتداء کنیم تا از مسیر محسنین و صالحین دور نمانیم.

7.     با تمسک قرآن خود را متبرک کنیم

8.     تلاش کنیم تا خدا را به درستی بشناسیم.

9.     در انجام کار خیر منتظر اجر دیگران نباشیم

10.خدایا ما را جزء بندگان مبارکت قرار ده.

11.در پذیرش حق لجاجت نکنیم تا رها شویم.

12.خدایا ما و امت پیامبر (ص) را در مسیر هدایت قرار ده.

13.برنامه های زندگی فردی و اجتماعی خود را مبتنی بر آموزه های قرآن قرار دهیم تا جامعه ای مبارک داشته باشیم.

14.از اختلاف بپرهیزیم که باعث پراکندگی می شود ولی تفاوت ها را بپذیریم  که از آیات الهی است.

15.با پیروی از سیره امام حسن مجتبی (ع) سعی کنیم در زمره بنده های بر گزیده خدا شویم.

16.در تبلیغ حقایق اعتدال را رعایت کنیم.

17.با درک صحیح از نعمت های الهی قدر دان آن باشیم.

18.در مواجهه با معاندین از انذار هم استفاده کنیم.

19.نماز را خضوع و خشوع اقامه کنیم.

20.قدر کتاب خدا را بدانیم  که نور  و هدایت است.

21.زگفتن تا شدن راهی دراز است.

22.از آنجا که فرمودی ، همه گویند اما سخن ختمیه کتاب دگر است، کتاب اعمال ما را منطبق بر آن قرار ده.

23.تلاش کنیم از صدیقین و صالحین باشیم.

 

 

/ 3 نظر / 7 بازدید